VIKTIG Å TA MED TIL UNDERSØKELSE

Vi bruker det elektroniske journal- og sertifiseringsverktøyet EMPIC. Systemet arbeider direkte mot Lufartstilsynets database. Vi kan utstede legeattest såsnart undersøkelsen hos oss er ferdig forutsatt at vi har alle nødvendige opplysninger.

Husk å ta med:
- identifikasjon
- din nyeste legeattest

- briller (dersom du har briller eller linser)
- brilleseddel
- legeopplysninger/kopi fra journal dersom du har vært innlagt eller hatt sykdom siden sist
- flygeleder må fom fylte 40 år og annethvert år ta med bekreftels
e på målt øyetrykk (fra optiker)

Manglende opplysninger vil forsinke utstedelse av legeattest!