Gebyrer

Samferdselsdepartementet har innført gebyrer for oppnevnte flyleger. Fom. 9. april 2013 krever Luftfartstilsynet inn fast årsgebyr og i tillegg et gebyr pr undersøkelse i klasse 1, 2 og 3 av godkjente  flyleger. De skal dekke myndighetenes kostnader med å føre kontroll med flylegene og utstedelsen av legeattester.
For å dekke inn gebyrene må vi justere våre priser tilsvarende offentlige endringer i tillegg til eget kostnadsnivå. Utkast gebyrforskrift for 2018 gir utfyllende informasjon:

§ 42 Gebyr for godkjenning av flylege, flymedisinsk senter og utstedelse av legeattest mv.
 
(1) For første gangs godkjenning av flylege, flymedisinsk senter eller allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent flylege påløper årsgebyr kr 4 880 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. For tilsyn med flylege med kontorsted utenfor Norge, betales gebyr etter regning, jf. § 4. For godkjent flymedisinsk senter påløper årsgebyr kr 33 500 samt et tillegg per gjennomført undersøkelse. Tillegget per flymedisinsk undersøkelse er for søknad til klasse 1 og 3 kr 540, for klasse 2, LAPL og AFIS/HFIS kr 420.  Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. oktober 2017 til og med 30. september 2018. For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales et gebyr på kr 600 pr gjennomført undersøkelse.   
 
(2) For registrering av opplysninger i forbindelse med legeattest utsted av flylege utenfor Norge, påløper gebyr kr 970. Gebyret faktureres sertifikatinnehaver.
 
(3) For saksarbeid betales gebyr etter følgende satser: a) kr 640 for dispensasjonssøknad i tilknytning til legeattest for mikrofly, seilfly, ballong eller AFIS/HFIS-fullmektig  b) kr 560 for utstedelse av uendret legeattest i gyldighetsperioden c) kr 560 for kopi av enkeltstående saksdokument d) kr 1 100 for kopi av komplett medisinsk saksmappe e) kr 1 040 for saksarbeid ved endring av utstederland (State of Licence Issue)

Klikk her for å se hele gebyrforskriften